top of page

NEWS

นิสิตหลักสูตรการออกแบบอุตสาหกรรมบัณฑิต ชั้นปีที่3 เข้าเยี่ยมชม Nailert Park Heritage Home ฟังบรรยายและเยี่ยมชมการออกแบบธุรกิจใหม่ที่ต่อยอดจากตำนานของนายเลิศ พร้อมชมการจัดดอกไม้สำหรับงานevent design ออกเแบบโดย คุณจักรธร ประเสริฐยิ่ง ในวันที่ 16 มีนาคม 2018

 

กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา Style and Temporary Space design ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560

bottom of page