top of page

รางวัลชนะเลิศ โครงการประกวดออกแบบศาลาที่พักผู้โดยสารรอรถประจำทางโฉมใหม่ ประเภทนักเรียน นักศึกษา

สิรินดา ลิมทรง และ พชร กังสดาลพิภพ นิสิตชั้นปีที่ 4 ภาควิชาการออกแบบอุตสาหกรรม และทีม ได้รับรางวัลชนะเลิศ และ Popular Vote โครงการประกวดออกแบบศาลาที่พักผู้โดยสารรอรถประจำทางโฉมใหม่ “ประเภทนักเรียน นักศึกษา” จัดโดย MAYDAY! ร่วมกับ สำนักการจราจรและขนส่ง (สจส.)


รายละเอียดโครงการ : ภายใต้โจทย์ 'Bangkok Belonging' ประกวดออกแบบศาลารอรถเมล์ที่เชื่อมโยงและสอดคล้องกับบริบทของกรุงเทพฯ ทั้งด้านสภาพแวดล้อม พฤติกรรมของผู้คน ให้ตอบโจทย์การเดินทางของกรุงเทพมหานคร และสร้างความมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่


Commentaires


bottom of page