top of page

NEWS

นิสิตหลักสูตรการออกแบบอุตสาหกรรมบัณฑิต ชั้นปีที่ 3 พร้อมคณาจารย์ประจำรายวิชา Innovative Design เข้ารับฟังคำบรรยายในหัวข้อ Innovation in Advertising ณ บริษัท CJ/WORX โดยมี คุณสหรัฐ สวัสดิ์อธิคม กรุณาเป็นวิทยากรและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมเชิงวิชาชีพแก่นิสิต

bottom of page