SHOWCASE

AWARDS

นิสิต ID ได้รับรางวัลโครงการ "หัวร้อน" จากบริษัท Index Creative Village

ขอแสดงความยินดีกับนิสิต ID ชั้นปีที่ 3 ทีม JyeJye (นางสาวภัทรานิษฐ์ ตันติรัตนถิกุล, นางสาวพิชญ์อาภา ราดใจผิด, นายพชร กังสดาลพิภพ)  ได้รางวัล 2nd Runner-up พร้อมเงินรางวัลจำนวน 20,000 บาท ในการประกวดออกแบบโครงการ ‘หัวร้อน’ (Hot Head Project) ภายใต้โจทย์การสร้างสรรค์งานฉลองครบรอบ 30 ปี “Index Creative Village The Hottest Celebration” 

นิสิต ID ได้รับรางวัลโครงการ IDEATION Workshop กับบริษัท SCG

นิสิต ID ร่วมทำ IDEATION Workshop กับบริษัท SCG
September 19, 2019
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562 นิสิตภาควิชาการออกแบบอุตสาหกรรม ชั้นปีที่ 3 และ 4 ร่วมทำ Ideation Workshop กับบริษัท SCG เพื่อสร้างแนวคิดผลิตภัณฑ์ใหม่ที่แก้ปัญหาความชื้นและเชื้อราในที่พักอาศัย   บริษัท SCG ได้ประกาศรางวัลเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2562 โดย มอบรางวัลชนะเลิศ (Best Idea) ให้แก่ น.ส. ไรวินท์ สุนทรินทุ รางวัลความคิดสร้างสรรค์ดีเด่นให้แก่ น.ส. สิรินดา ลิมทรง และรางวัล  Man of the Match แก่ นาย พชร กังสดาลพิภพ

Ideation Workshop นี้เป็นโครงการต่อยอดจากงานวิจัยที่ภาควิชาการออกแบบอุตสาหกรรมได้ให้บริการวิชาการแก่ SCG ระหว่างเดือน ม.ค.- มี.ค. 2562 ผ่านวิชา ID Studio ผลวิจัยชี้ให้เห็นโอกาสในการสร้างนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาใหม่ๆในที่พักอาศัยแบบ Vertical living จำนวนมาก

Ideation Workshop นี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา New Design Project Definition and Concept Development ปีการศึกษา 2562

iF Design Talent Award 2019: HAIER DESIGN PRIZE 2019

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาววรีสา ลัคนาธรรมพิชิต และ นายอติพล ดีวงกิจผล บัณฑิตจากหลักสูตรการออกแบบอุตสาหกรรม ที่ได้รับการคัดเลือกและชนะเงินรางวัลจาก iF Design Talent Award 2019: BEST OF THE YEAR จากผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์ Duo Seat: Showering-dressing Seat ในสาขา HAIER DESIGN PRIZE 2019 by iF - Housekeeping in the New World: new designs for helpful household appliances

iF Design Talent Award 2019: WONDERLAND DESIGN PRIZE 2019

ขอแสดงความยินดีกับ นายอติพล ดีวงกิจผล บัณฑิตจากหลักสูตรการออกแบบอุตสาหกรรม ที่ผลงานปริญญานิพนธ์ Sign-lence Educational Tools ได้รับการคัดเลือกและชนะเงินรางวัลจาก iF Design Talent Award 2019: BEST OF THE YEAR ในสาขา WONDERLAND DESIGN PRIZE 2019 by iF – What iF yesterday’s baby products were adapted to fit the lives of tomorrow’s parents?

นิสิต ID ได้รับรางวัลจากการประกวดการออกแบบเลขนิเทศลวดลายบนตู้ ATM ธนาคารกสิกรไทย

นิสิตภาควิชาการออกแบบอุตสาหกรรมได้รับรางวัลจากการประกวดการออกแบบเลขนิเทศลวดลายบนตู้ ATM ภายใต้ความร่วมมือของภาควิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และธนาคารกสิกรไทย ภายใต้โครงการ CU-Nex

 

การตัดสินในรอบคัดเลือกโดยผู้บริหาร K-Bank คุณจิตราวิณี วรรณกร คุณศรินยา ปิยะวงศ์สมบูรณ์ คุณรวี อ่างทอง และคุณกฤตภาส คูสมิทธิ์ ร่วมกับ ผศ.ภูวไนย ทรรทรานนท์ และผศ.ศรันยา เสี่ยงอารมณ์

 

และรอบตัดสินโดย ผู้บริหาร K-Bank คุณกฤตภาส คูสมิทธิ์ และ คุณศรินยา ปิยะวงศ์สมบูรณ์ ร่วมกับ ศ.เลอสม สถาปิตานนท์ และ ผศ.โสมภาณี ศรีสุวรรณ

 

โดยผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จะนำไปผลิตและติดตั้งจริงกับตู้ ATM ทั้ง 12 จุดทั่วจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นิสิตที่ได้รับรางวัล ได้แก่

รางวัลชนะเลิศ นางสาวชนิดาภา สว่างวโรรส

รางวัลรองชนะเลิศ ผลงาน CU MORE โดย นางสาวจนิสตา แสงอรุณ นายวัชราวุธ สุทธิประภา และ นางสาวแพรวรุ่ง อรุณฤกษ์

รางวัลชมเชย 4 รางวัล ได้แก่ -นางสาวสิรินดา ลิมทรง -นางสาวธันยชนก กุลันใจ -Nice to CU โดย นางสาวรดา มุสิกรัตน์ และนางสาวธนพร พงษ์เพ็ง -Sustain Gang โดย นายอิทธิโชติ ชาญชัยวรวิทย์ นางสาวชฎาพร อภิโชคเจริญชัย และนางสาวนภสวรรณ ประดับการ

นิสิต ID ได้รับรางวัลโครงการประกวด MTI Character Contest

หลักสูตรการออกแบบอุตสาหกรรมบัณฑิตร่วมกับ บมจ. เมืองไทยประกันภัย จัดโครงการ MTI Character Contest ประกวดออกแบบคาแรคเตอร์เมืองไทยประกันภัย โดยมีนิสิตชั้นปีที่ 3 และปีที่ 2 ชนะการประกวด และเข้ารับรางวัลจากคุณวรรณพร พรประภา กรรมการบริษัท บมจ. เมืองไทยประกันภัย ณ อาคารเมืองไทยภัทรคอมเพล็กซ์ ในวันที่ 5 มีนาคม 2562 

ในโอกาสนี้ บมจ. เมืองไทยประกันภัยได้มอบเงินสนับสนุนการเรียนการสอนของหลักสูตรการออกแบบอุตสาหกรรมบัณฑิตจำนวน 30,000 บาท โดย รศ.นัททนี เนียมทรัพย์ หัวหน้าภาควิชาการออกแบบอุตสาหกรรมเป็นผู้รับมอบ

นอกจากนี้หลักสูตรฯได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ Character/Mascot design มาให้ความรู้แก่นิสิตระหว่างการพัฒนาการออกแบบ ได้แก่

1) คุณสุมิตร สีมากุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลิฟโฟ่แล็บ จำกัด บรรยายเรื่อง เกณฑ์การออกแบบ Mascot design 

2) คุณประวิตร พวศ์รัตน์เดชาชัย Design manager/Art director บริษัท Atilier Wiz จำกัด บรรยายเรื่อง Mascot production

 

รายชื่อนิสิตที่ได้รับรางวัล

รางวัลชนะเลิศ 32,000 บาท นายปัณณฑัต เนตรพระ ชั้นปีที่ 3

รางวัลอันดับสอง 20,000 บาท นางสาวชญานิศ แดงวิรุฬห์ ชั้นปีที่ 3

รางวัลอันดับสาม 10,000 บาท นางสาวจินต์จุฑา ประทีปถิ่นทอง ชั้นปีที่ 2

Por-Dee Project by Pimsiri Nilkositya wins Red Dot Award: Product Design 2019

Por-Dee Project by Pimsiri Nilkositya wins Red Dot Award: Product Design 2019

Por-Dee is a dinnerware set that helps type-2 diabetes patients control their blood sugar by eating a well-balanced diet. Using a graphic design on dining plates with an optical illusion, Delboeuf illusion(the circle that is surrounded by the smaller ring will appear bigger than the circle surrounded by the farther ring), leads patients to eat in a fit portion. Being a tableware at home, it encourages to form a habit of eating right portion conveniently and creates a positive attitude of portion control. 

The 2018 Taiwan International Student Design Competition

นาย อติพล ดีวงกิจ บัณฑิตจากหลักสูตรการออกแบบอุตสาหกรรม ภาควิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ชนะรางวัลการประกวด Taiwan International Student Design Competition ประจำปี 2018 ในสาขา International Design Association Special Prize ณ ประเทศไต้หวัน เป็นเงินรางวัล 100,000 TWD

ATTA Gallery's 2nd A ̊ I A Degree Award: Miss Romrawin Pipatnudda

Announcing the receiver of ATTA Gallery's 2nd A ̊ I A Degree Award: Miss Romrawin Pipatnudda, a graduate from Faculty of Architecture, Chulalongkorn University.

นิสิต ID ได้รับรางวัลชมเชย ADDA DESIGN CONTEST

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวชนิกานต์ อารีวัตนวงศ์ ได้รับรางวัลชมเชย ADDA DESIGN CONTEST ครั้งที่ 8 ในวันที่ 6 ธันวาคม 2561 ณ.หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร หัวข้อ "ADDA @FRIENDS With ADVENTURE"

Degree Shows 2018: BEST OF PRODUCT DESIGN

ขอแสดงความยินดีกับ นายอติพล ดีวงกิจผล บัณฑิตจากหลักสูตรการออกแบบอุตสาหกรรม ที่ได้รับคัดเลือกและตัดสินให้ชนะผลงานปริญญานิพนธ์สาขา Product Design จากผลงาน Sign-Lence ไซน์-เล่น: กรุณางดใช้เสียง ในงาน Degree Shows 2018

 

ขอบคุณภาพจาก Facebook page: Degree Shows

iF Design Talent Award 2018

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาววรีสา ลัคนาธรรมพิชิต บัณฑิตจากหลักสูตรการออกแบบอุตสาหกรรม ที่ผลงานปริญญานิพนธ์ได้รับการคัดเลือกและชนะเงินรางวัลจาก iF Design Talent Award 2018 จากผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์ remind/ Mindful object ด้านการออกแบบในระดับมหาวิทยาลัย

การประกวดแนวคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และการออกแบบบรรจุภัณฑ์ สำหรับผลิตภัณฑ์เนสท์เล่ไอศครีม

"การประกวดแนวคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และการออกแบบบรรจุภัณฑ์ สำหรับผลิตภัณฑ์เนสท์เล่ไอศครีม" ในรายวิชาการออกแบบเลขนิเทศสำหรับบรรจุภัณฑ์ (Graphic Design on Packaging) ของหลักสูตรการออกแบบอุตสาหกรรมบัณฑิต ภาควิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีรายชื่อนิสิตผู้ชนะการประกวดและได้รับรางวัล ดังนี้

 

  • รางวัลชนะเลิศ โจทย์ที่ 1 นางสาว ตวงรัตน์ อุทัยเศรษฐวัฒน์

  • รางวัลชนะเลิศ โจทย์ที่ 2 นางสาว โสภาคย์ คงถวิล

  • รางวัลที่สอง โจทย์ที่ 1 นางสาว  ชัญญ์ชนพร นาทพัฒนพงศ์

  • รางวัลที่สอง โจทย์ที่ 2 นางสาว ชัญญ์ชนพร นาทพัฒนพงศ์

  • รางวัลที่สาม โจทย์ที่ 1 นางสาว ชญานิศ แดงวิฬห์

  • รางวัลที่สาม โจทย์ที่ 2 นางสาว วิสสุตา แก้ววิเชียร

นิสิต ID ได้รับรางวัล การประกวดออกแบบ Creative ASEAN Furniture Design Contest 2018

นางสาววรีสา ลัคนาธรรมพิชิต และ นายอติพล ดีวงกิจ เจ้าของผลงาน Duo seat ได้รับรางวัล การประกวดออกแบบ Creative ASEAN Furniture Design Contest 2018

การประกวดออกแบบ The Challenge - Packaging Design Contest 2018

นิสิตภาควิชาการออกแบบอุตสาหกรรม และภาควิชาสถาปัตยกรรมภายใน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ร่วมการประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์ โครงการ The Challenge - Packaging Design Contest 2018 ภายใต้แนวคิด “Design Plus Marketing” Where Packaging steps up its game ผ่านโจทย์การออกแบบบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด 4 โจทย์ ได้แก่

- โจทย์ที่ 1 Merchandising Display for Beauty Product “ชั้นนี่แหละ ขายง่าย ขายได้ ขายดี”

- โจทย์ที่ 2 Merchandising Display for Juice Product “ชั้นนี่แหละ ขายง่าย ขายได้ ขายดี”

- โจทย์ที่ 3 Food Packaging for Delivery “ไม่หก ไม่เยิ้ม จัดส่งและรับประทานได้สะดวก”

- โจทย์ที่ 4 Eat Anywhere Packaging “กินสะดวก กินง่าย กินได้ทุกที่”

นิสิต ID ได้รับรางวัลกิจกรรม Smart Start Idea by GSB Start up ประจำเดือน มิถุนายน 2561 ในโจทย์ “Aging Society”

นางสาววรีสา ลัคนาธรรมพิชิต และ นายอติพล ดีวงกิจ เจ้าของผลงาน Duo seat

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 จากงานประกวดธนาคารออมสิน : กิจกรรม Smart Start Idea by GSB Start up ประจำเดือน มิถุนายน 2561 ในโจทย์ “Aging Society” ออกแบบสินค้าหรือบริกา ร เพื่อรองรับสังคมผู้สูงวัย

Kim Pai Contest and Seminar 2017

นายณัฐดนัย คงมั่น และ นายอติพล ดีวงกิจ นิสิตชั้นปีที่ 4 ภาควิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับรางวัลการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศโครงการ Kim Pai Contest and Seminar 2017 ของบริษัท เหรียญทองการพิมพ์ (กิมไป๊) 

นิสิตชั้นปีที่ 3 ชนะการประกวดจาการเข้าร่วมกิจกรรมรวมพลังออกแบบแนวคิดสร้างสรรค์สังคม ที่จัดโดยองค์กร UNICEF และ DSIL Global

กิจกรรมนี้เป็นความร่วมมือของหน่วยงานระดับโลกที่เปิดโอกาสให้เด็กไทยได้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมสร้างแนวคิดสร้างสรรค์สังคมผ่านวิธีการใช้ Design thinking โดยนางสาว จุฑารัตน์ เจริญชัยชนะ นางสาว พิมวิภา ชีพธำรง และนางสาว ศุภิสรา สุวรรณรุ่งเรือง นิสิตชั้นปีที่ 3 หลักสูตรการออกแบอุตสาหกรรม เป็นหนึ่งในทีมผู้เข้าร่วมที่สามารถส่งผลงานเข้าประกวดชิงรางวัลมูลค่ากว่า 10,000 บาท พร้อมรับประกาศนียบัตรจาก DSIL และ UNICEF ได้สำเร็จ โดยหัวข้อที่ได้รับเป็น การแก้ปัญหาเกี่ยวกับ sex education ในประเทศไทย โดยกลุ่มนิสิตผู้ออกแบบ มองว่าระบบการศึกษาในไทยเกี่ยวกับ sex education ยังไม่ดีพอ เนื่องจากปัจจัยหลายๆอย่าง เช่น ทัศนคติของคนไทย ความเขินอายในการเรียนการสอนของอาจารย์และผู้เรียน  จึงคิดโจทย์ในการออกแบบว่า "จะทำอย่างไรให้เยาวชนไทย ลดการพึ่งพาการเรียนสุขศึกษาในระบบการศึกษาไทย ที่ยังไม่สามารถนำไปใช้จริง เพื่อลดความเสี่ยงการตั้งครรภ์ในวัยเรียน และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ จากการป้องกันที่ไม่ถูกวิธี" เป็นที่มาของโครงการออกแบบบรรจุภัณฑ์และสื่อความรู้  "saunsage (สอนเซ็กส์)"

Education Disruption Hackathon 2018: 2nd Prize

นางสาว ชลิพา ดุลยากร นิสิตชั้นปีที่ 4 ภาควิชาการออกแบบอุตสาหกรรม เป็นหนึ่งในสมาชิกทีม insKru เข้าร่วมประกวดในโครงการ Education Disruption Hackathon 2018 ที่จัดขึ้น ณ KBank Siam Ganesha ในวันที่ 31 มีนาคม - 1 เมษายน 2561 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โดยนำเสนอแนวคิดในการสร้าง online learning community เพื่อให้ครูกว่า 5 แสนคนทั่วประเทศได้มาแลกเปลี่ยนไอเดียการสอนใหม่ๆที่น่าสนใจ เพื่อเปิดมุมมองในการสอนและขยายไอเดียการสอนที่ดีสู่ห้องเรียนทั่วประเทศ เพื่อว่าวันหนึ่งเด็กไทยกว่า 10 ล้านคน จะได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกันผ่านคุณครูของพวกเขาเอง

นิสิต ID ได้รับรางวัลการประกวด The Challenge 2017 โดย SCG Packaging X Wallpaper Thailand

นิสิต ID รับรางวัลชนะเลิศ โครงการ AIS - BrandAge Award โครงการ AIS BrandAge ปีที่ 11 ตอน “Smart Farm to Table : การตลาดสร้างฟาร์มสุข

รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1
ชื่อทีม CUCU
ชื่อแผน MuchMore
ชื่อมหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สมาชิก
1.นาย กฤตภพ เสียงเสนาะ
2.นายภูริ ตันสุวรรณนนท์
3.นายภาณุวัฒน์ มานะศิริมงคล
4.นายอติพล ดีวงกิจ
อาจารย์ที่ปรึกษา ดร. เอกก์ ภัทรธนกุล

นิสิตได้รับรางวัลการออกแบบบรรจุภัณฑ์ โครงการ Kim Pai Contest and Seminar 2017

นิสิตชั้นปีที่ 3 ภาควิชาการออกแบบอุตสาหกรรม ได้แก่ นาย ณัฐดนัย คงมั่น  เลขประจำตัวนิสิต 573 43102 25

และนาย อติพล ดีวงกิจ  เลขประจำตัวนิสิต 573 43350 25 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศจากโครงการ

Kim Pai Contest and Seminar 2017 ของ บจก. เหรียญทองการพิมพ์ (กิมไป๊)

นางสาวธนาภรณ์ กุศลมโนมัย ได้รับรางวัล CP ALL Social Innovation Award

โครงการ Young Webmaster Camp 15th Digital Innovation

นางวรีสา ลัคนาธรรมพิชิต, นายณัฐดนัย คงมั่น และ นายอติพล ดีวงกิจ : รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 โครงการ SCG Innovation Challenge 2016 ผลงาน Duo Seat

นาวสาวธนาภรณ์ กุศลมโนมัย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 โครงการ CU StartUP

นางสาวธนาภรณ์ กุศลมโนมัย ได้รับรางวัลชนะเลิศ โครงการ SCG x Wallpaper The Challenge 2017

นางวรีสา ลัคนาธรรมพิชิต, นายณัฐดนัย คงมั่น และ นายอติพล ดีวงกิจ : ตัวแทนประเทศไทยเข้าประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์สำหรับคนพิ การและผู้สูงอายุของนักศึ กษาในระดับนานาชาติในงานประชุ มวิชาการนานาชาติฯ (i-CREATe 2017) ที่ประเทศญี่ปุ่น เมืองโกเบ ผลงาน Duo Seat

Thailand Green Design Awards 2017

Award winners:  Thailand Green Design Awards 2017

Runner 1 : SCG x NITAD’17 Innovation Challenge 2016

DUO SEAT: turn wet to dry in a flip

Student Name: Varisa LukanaThampichai, Atiphol Deewongkit,

Natdanai Kongman

Motor Expo Design Contest

Tokyo Designers Week 2012

Grand Prix Student Awards: "42 Degree" by Sasivimol Chaidarun

Semi-Grand Prix "SPROUT" by Kwanjit Chayapum

Please reload

© 2018 copyright by Department of Industrial Design, Faculty of Architecture, Chulalongkorn University

Phayathai Road, Patumwan Bangkok 10330 Thailand 

id.chulalongkorn@gmail.com

Tel: 0-2218-4499
Fax: 0-2218-4499