top of page

M.I.D. PROGRAM

รายละเอียดหลักสูตร
 • ชื่อหลักสูตร : การออกแบบอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม (ออ.ม.) ​Master of Industrial Design Program in Industrial Design (M.I.D.)
 • ชื่อปริญญา : การออกแบบอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (ออ.ม.) ​​​Master of Industrial Design (M.I.D.)
 • คณะ : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ระบบการศึกษา : ระบบทวิภาค หลักสูตรนอกเวลา (วันเสาร์)
 • ระยะเวลาการศึกษา : เป็นหลักสูตร 1.5 ปี

มุ่งเน้นการสร้างผู้บริหาร และผู้ประกอบการด้านการออกแบบและนวัตกรรม เหมาะสำหรับผู้ทำงานประจำที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้เพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับโครงการจริงที่ทำอยู่หรือสนใจจะทำในภาคธุรกิจ

 

จุดเด่นของหลักสูตร

1. เน้นการวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมโดยอาศัยความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม และ หน่วยงานในศาตรสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ มุ่งเน้นการสร้างผู้บริหารและผู้ประกอบการด้านการออกแบบและนวัตกรรม

2. เน้นเนื้อหาการเรียนการสอนสําหรับกลุ่มเป้าหมายสองกลุ่มหลักๆ คือกลุ่มที่ต้องการเรียนรู้ลึกในสาขาการออกแบบเฉพาะเจาะจง และกลุ่มที่ต้องการความรู้กว้างในเชิงการจัดการและการคิดเชิงออกแบบเพื่อสร้างโจทย์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์และการบริการ

3. มีวิชาเลือกสะสมที่เปิดให้บุคคลภายนอกร่วมเรียนด้วยเอื้อให้นิสิตได้เรียนรู้ร่วมกับผู้ประกอบการ หรือผู้เรียนภายนอกที่มีประสบการณ์ตามความสนใจเฉพาะบุคคล

4. จัดการเรียนการสอนวิชาบังคับเฉพาะในวันเสาร์ และมีวิชาเลือกซึ่งเรียนควบคู่กับการทํางานได้ในวันธรรมดา โดยทําโครงการจริงร่วมกับภาคอุตสาหกรรม หรือใช้โครงการจริงของผู้เรียนเป็นกรณีศึกษา เอื้อให้ผู้เรียนนําองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้กับโครงการที่ทําอยู่ในภาคธุรกิจได้จริง

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

1. แผน ก  แบบ ก 1

1.1      สำเร็จการศึกษาปริญญาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม และต้องมีผลการเรียนสะสมเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 

1.2      มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

1.3      คุณสมบัติอื่นๆ เป็นไปตามประกาศซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบเป็นปีๆ ไปหรือตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษาได้

2. แผน ก  แบบ ก 2

2.1      สำเร็จการศึกษาปริญญาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม หรือสาขาวิชาการออกแบบอื่นๆ ที่เทียบเท่า หรือ ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาแล้วเห็นสมควรว่ามีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรได้

2.2      ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.5

2.3      มีผลงานการออกแบบ (Portfolio) และจดหมายรับรอง (Letter of Recommendation)

2.4      มีหนังสือแสดงรายละเอียดของหัวข้อเรื่องที่สนใจศึกษาเป็นพิเศษ (Proposal)ไม่กำหนดแบบฟอร์ม ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4

2.5      มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

2.6      คุณสมบัติอื่น ๆ เป็นไปตามประกาศซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบเป็นปีๆไป หรือ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษาได้

*การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา เป็นไปตามคู่มือการสมัครเข้าศึกษาซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบในปีการศึกษานั้น หรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรรับเข้าศึกษาได้

CIRRICULUM แผน ก แบบ ก1

Year 1/1

 • 2502816 วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต

Year 1/2

 • 2502816 วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต

Year 2/1

 • 2502816 วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต

CIRRICULUM แผน ก แบบ ก2

Year 1/1

 • 2502610 ระเบียบวิธีวิจัยทางการออกแบบขั้นสูง 3 หน่วยกิต

 • 2502650 การจัดการการออกแบบและการเป็นผู้ประกอบการ 3 หน่วยกิต

 • รายวิชาเลือก 6 หน่วยกิต

Year 1/2

 • 2502620 สัมมนาทางการออกแบบขั้นสูง 3 หน่วยกิต

 • รายวิชาเลือก 9 หน่วยกิต

Year 2/1

 • 2502811 วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต

bottom of page