top of page

NEWS

หลักสูตรการออกแบบอุตสาหกรรมบัณฑิต และ CU Innovation Hub ได้สร้างความร่วมมือในการสนับสนุนผลงานปริญญานิพนธ์ ของนิสิตชั้นปีที่ 4 เพื่อเป็นการต่อยอดทางธุรกิจ จึงริเริ่มโครงการ From Industrial Design to Business เพื่อให้นิสิตเข้าร่วมประกวดแผนธุรกิจและ/หรือสิ่งประดิษฐ์จำนวนทั้งหมด 12 โครงการ โดยได้รับการสนับสนุนเงินรางวัลจากธนาคารออมสิน เพื่อเป็นการกระตุ้นและสร้างขวัญกำลังใจให้กับนิสิตในการทำงานต่อไป

 

โดยมีผู้ชนะรางวัลการประกวดได้แก่

- รางวัลที่ 1 นางสาว ไอริณ อินทราวุธ จากโครงการ Dubtitles เว็บไซต์เพื่อฝึกพูดภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ผ่านภาพยนตร์

- รางวัลที่ 2 นางสาว รมย์รวินท์ พิพัฒน์นัดดา จากโครงการ Bloomink

- รางวัลที่ 3 นางสาว วรีสา ลัคนาธรรมพิชิต จากโครงการ Duo Seat เก้าอี้นั่งอาบน้ำที่เพิ่มความปลอดภัยในการใช้ห้องน้ำของผู้สูงอายุ

bottom of page