top of page

COLLABORATIONS

นิสิต ID ทำ Service Safari เพื่อศึกษาโอกาสในการพัฒนาบริการ Let's Relax 

นิสิตหลักสูตรการออกแบบอุตสาหกรรม ชั้นปีที่ 3 เข้าเก็บข้อมูลที่ Let's Relax Spa สาขาโรงแรมแมนดารินเมื่อวันจันทร์ที่ 19 ก.พ. 2018 โดยการทำ  Service Safari หรือการใช้ตนเองเข้าไปสัมผัสบริการโดยสวมบทบาทเป็นผู้ใช้บริการ service แบบต่างๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบัน เพื่อวิเคราะห์โอกาสในการออกแบบพัฒนาต่อยอดบริการสำหรับตลาดใหม่ในชีวิตประจำวันของคนเมืองตามเป้าหมายของผู้ประกอบการ ในภาพเป็นการทดลองใช้บริการนวดหินร้อนเพื่อศึกษาโอกาสในการนำไปพัฒนาต่อยอดการใช้หินร้อนในบริการใหม่ภายนอกสถานประกอบการเดิม

 

โครงการนี้เป็นส่วนหนึงของวิชา Service Design ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560

bottom of page