top of page

NEWS

นิสิตหลักสูตรการออกแบบอุตสาหกรรมบัณฑิต ชั้นปีที่3 และคณาจารย์ประจำรายวิชา Innovative Design เข้าเยี่ยมชม Research & Innovation for Sustainability Center (RISC) พร้อมรับฟังบรรยายเกี่ยวกับนวัตกรรมการออกแบบเพื่อคุณภาพชีวิต โดยมีวิทยากรและทีมงานของศูนย์ให้การต้อนรับ

bottom of page