top of page

COLLABORATIONS

นิสิต ID จัด Service Design Workshop ร่วมกับ บริษัทสยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

นิสิตหลักสูตรการออกแบบอุตสาหกรรม ชั้นปีที่ 3 จัด Service Design Workshop ร่วมกับบริษัทสยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เมื่อวันพุธที่ 28 ก.พ. 2018 ที่ภาควิชาการออกแบบอุตสาหกรรม โดยเชิญตัวแทนผู้บริหาร ผู้ให้บริการ และตัวแทนกลุ่มเป้าหมายในอนาคตร่วมพัฒนาแนวคิดนวัตกรรมการบริการเพื่อสร้างความผ่อนคลายสำหรับกิจกรรมในชีวิตประจำวัน 4 ด้าน: Live, Work, Play, Travel และคัดกรองแนวความคิด (Idea Screening) เพื่อนำไปพัฒนาเป็นต้นแบบการบริการใหม่ของ บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

 

โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา Service Design ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560

bottom of page