NEWS

ฝ่ายวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และหลักสูตรการออกแบบอุตสาหกรรมบัณฑิต ร่วมจัดโครงการบรรยายพิเศษ Lecture Series ปีการศึกษา 2561 ในหัวข้อ “เสริมสร้างนวัตกรรมใหม่สู่ตลาดโลก:กรณีศึกษาการออกแบบเครื่องบิน” โดยได้รับเกียรติจาก คุณธนิก นิธิพันธวงศ์ วิศวกรที่ทำงานด้านการออกแบบเครื่องบินในสหรัฐอเมริกานับสิบปีและมีประสบการณ์ในวงการออกแบบระดับนานาชาติ เป็นวิทยากร โดยภาควิชาฯเล็งเห็นว่า การบรรยายครั้งนี้จะเป็นการเพิ่มพูนความรู้ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์สำหรับอุตสาหกรรมการบิน (Aviation industry)  ซึ่งเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมสำคัญของโครงการ Thailand’s Eastern Economic Corridor (EEC) ของรัฐบาล อีกทั้งเพิ่มพูนความรู้ด้านการออกแบบสภาพแวดล้อมภายในประเภทยานพาหนะ กิจกรรมจัดขึ้นที่ห้องประชุม นารถ โพธิประสาท คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562 เวลา 18.00-20.00 น.

อนึ่ง หลักสูตรการออกแบบอุตสาหกรรมบัณฑิตได้นำนโยบายและยุทธศาสตร์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มาใช้เป็นเกณฑ์ในการวางแผนการศึกษาของหลักสูตรฯอย่างเสมอมา ทั้งในการจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมพิเศษนอกชั้นเรียนที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพการออกแบบอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจการทำงานวิชาชีพ และกระตุ้นความสนใจในการเรียนรู้ของนิสิต

To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom