top of page

NEWS

ฝ่ายวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และหลักสูตรการออกแบบอุตสาหกรรมบัณฑิต ร่วมจัดโครงการบรรยายพิเศษ Lecture Series ปีการศึกษา 2561 ในหัวข้อ “เสริมสร้างนวัตกรรมใหม่สู่ตลาดโลก:กรณีศึกษาการออกแบบเครื่องบิน” โดยได้รับเกียรติจาก คุณธนิก นิธิพันธวงศ์ วิศวกรที่ทำงานด้านการออกแบบเครื่องบินในสหรัฐอเมริกานับสิบปีและมีประสบการณ์ในวงการออกแบบระดับนานาชาติ เป็นวิทยากร โดยภาควิชาฯเล็งเห็นว่า การบรรยายครั้งนี้จะเป็นการเพิ่มพูนความรู้ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์สำหรับอุตสาหกรรมการบิน (Aviation industry)  ซึ่งเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมสำคัญของโครงการ Thailand’s Eastern Economic Corridor (EEC) ของรัฐบาล อีกทั้งเพิ่มพูนความรู้ด้านการออกแบบสภาพแวดล้อมภายในประเภทยานพาหนะ กิจกรรมจัดขึ้นที่ห้องประชุม นารถ โพธิประสาท คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562 เวลา 18.00-20.00 น.

อนึ่ง หลักสูตรการออกแบบอุตสาหกรรมบัณฑิตได้นำนโยบายและยุทธศาสตร์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มาใช้เป็นเกณฑ์ในการวางแผนการศึกษาของหลักสูตรฯอย่างเสมอมา ทั้งในการจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมพิเศษนอกชั้นเรียนที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพการออกแบบอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจการทำงานวิชาชีพ และกระตุ้นความสนใจในการเรียนรู้ของนิสิต

bottom of page