top of page

NEWS

นิสิต ID เข้าเยี่ยมชมบริษัท Index Creative Village 

นิสิตภาควิชาการออกแบบอุตสาหกรรมบัณฑิต ชั้นปีที่ 3 เข้าเยี่ยมชมบริษัท Index Creative Village โดยมีคุณเกรียงกานต์ กาญจนะโภคิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม (CEO) กรุณาเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง "กระบวนการสื่อสารในการทำงานในองค์กรเชิงสร้างสรรค์ การสร้างคน สร้างงาน เเละการสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้สามารถคงอยู่อย่างยั่งยืน" และให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ‘หัวร้อน’ งานฉลองครบรอบ 30 ปี "Index Creative Village The Hottest Celebration” ในวันที่ 10 กันยายน 2562 

 

กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา Exhibition ปีการศึกษา 2562

bottom of page