top of page

SHOWCASE

AWARDS

หลักสูตรการออกแบบอุตสาหกรรมบัณฑิตร่วมกับ บมจ. เมืองไทยประกันภัย จัดโครงการ MTI Character Contest ประกวดออกแบบคาแรคเตอร์เมืองไทยประกันภัย โดยมีนิสิตชั้นปีที่ 3 และปีที่ 2 ชนะการประกวด และเข้ารับรางวัลจากคุณวรรณพร พรประภา กรรมการบริษัท บมจ. เมืองไทยประกันภัย ณ อาคารเมืองไทยภัทรคอมเพล็กซ์ ในวันที่ 5 มีนาคม 2562 

ในโอกาสนี้ บมจ. เมืองไทยประกันภัยได้มอบเงินสนับสนุนการเรียนการสอนของหลักสูตรการออกแบบอุตสาหกรรมบัณฑิตจำนวน 30,000 บาท โดย รศ.นัททนี เนียมทรัพย์ หัวหน้าภาควิชาการออกแบบอุตสาหกรรมเป็นผู้รับมอบ

นอกจากนี้หลักสูตรฯได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ Character/Mascot design มาให้ความรู้แก่นิสิตระหว่างการพัฒนาการออกแบบ ได้แก่

1) คุณสุมิตร สีมากุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลิฟโฟ่แล็บ จำกัด บรรยายเรื่อง เกณฑ์การออกแบบ Mascot design 

2) คุณประวิตร พวศ์รัตน์เดชาชัย Design manager/Art director บริษัท Atilier Wiz จำกัด บรรยายเรื่อง Mascot production

 

รายชื่อนิสิตที่ได้รับรางวัล

รางวัลชนะเลิศ 32,000 บาท นายปัณณฑัต เนตรพระ ชั้นปีที่ 3

รางวัลอันดับสอง 20,000 บาท นางสาวชญานิศ แดงวิรุฬห์ ชั้นปีที่ 3

รางวัลอันดับสาม 10,000 บาท นางสาวจินต์จุฑา ประทีปถิ่นทอง ชั้นปีที่ 2

bottom of page