top of page

เปิดสถานีอัดประจุไฟฟ้ายานยนต์ ณ พื้นที่จอดรถ ภาควิชาการออกแบบอุตสาหกรรม

คุณสุชาติ ระมาศ ผู้อำนวยการ บริษัท ปตท.น้ำมันและค้าปลีก จำกัด (มหาชน) รศ.ดร.ฉัตรพันธ์ จินตนาภักดี ผู้ช่วยอธิการบดี ผศ.สรายุทธ ทรัพย์สุข คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดสถานีอัดประจุไฟฟ้ายานยนต์ รศ.กุลธิดา เตชวรสินสกุล หัวหน้าภาควิชาการออกแบบอุตสาหกรรม นิสิต บุคลากร ร่วมเป็นสักขีพยานความร่วมมือภาคการศึกษาและภาคอุตสาหกรรม ในการสร้างความตระหนักรู้และผลักดันการใช้พลังงานไฟฟ้าในการคมนาคมส่วนบุคคล ตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน SDG 4, SDG7, SDG 9, SDG 11, SDG 12 และ SDG 17Comments


bottom of page