top of page

Rehabit รางวัลเหรียญทอง และ Special Award การประกวด The 7th World Invention Innovation Contest

โครงการ Rehabit ออกแบบโดย นางสาวชนิดาภา สว่างวโรรส ได้รับรางวัลเหรียญทอง และ Special Award จาก Korea Invention Academy (KIA) ในการประกวด The 7th WORLD INVENTION INNOVATION CONTEST จัดโดย Korea Invention News โดยโครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างภาควิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านการดูแลผู้สูงอายุ และฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟูโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย


รายละเอียดโครงการ : โครงการ Rehabit ประกอบไปด้วยเซนเซอร์สำหรับสวมใส่เพื่อเก็บข้อมูลระหว่างออกกำลังกายและแอพพลิเคชั่นที่จะแนะนำการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุอย่างถูกต้องด้วยภาพแอนิเมชั่น รวมไปถึงจูงใจให้ผู้สูงอายุออกกำลังกายเป็นกิจวัตรผ่านประสบการณ์ที่นำกลไกของการเล่นเกมส์มาประยุกต์ใช้Comments


bottom of page