top of page

What Does Matter?

คุณสยาม อัตตะริยะ Pink Blue Black & Orange ให้เกียรติบรรยายพิเศษนิทรรศการ What Does Matter? แก่นิสิต iD Chula วิชา Surface-Related Design

นิทรรศการนี้เป็นส่วนหนึ่งของงาน Bangkok Design Week 2023

ด้วยความร่วมมือของ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ CEA รางวัล DEmark Awards กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศและคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์bottom of page