top of page

COLLABORATIONS

ห้างสรรพสินค้า Centralworld ร่วมมือทางวิชาการกับหลักสูตรการออกแบบอุตสาหกรรมบัณฑิต จัดกิจกรรมประกวดการออกแบบ Centralworld x Chula: Event Design Project 2018 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนการสอนการออกแบบในบริบทธุรกิจจริง โดยมีนิสิตชั้นปีที่2 รายวิชา Space-Time Related Design ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2560 เข้าร่วมกิจกรรมระหว่างเดือนมีนาคม-พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ทีมและรายชื่อผู้ชนะการประกวด ได้แก่

รางวัลที่ 1 ทีม Terrarium 

1. นายกฤตภาส ศาลาพรชัย

2. นายยมนา มหาบัณฑุ

3. นายญาโณทัย ตรีรัตน์โชติกุล

4. นายพุฒิพงศ์ โรจน์ศตพงศ์

รางวัลที่ 2 ทีม Up Side Down Garden

1. นางสาวจิตาภา ทวีหันต์

2. นางสาวชญานิศ แดงวิรุฬห์

3. นางสาววนิสตา เงินอยู่

รางวัลที่ 3 ทีม Picnique

1. นางสาวชนิกานต์ จรัล

2. นางสาวชัญญ์ชนพร นาทพัฒนพงศ์

3. นางสาววิสสุตา แก้ววิเชียร

4. นางสาวศิรดา ไทยสมบูรณ์

bottom of page