COLLABORATIONS

ห้างสรรพสินค้า Centralworld ร่วมมือทางวิชาการกับหลักสูตรการออกแบบอุตสาหกรรมบัณฑิต จัดกิจกรรมประกวดการออกแบบ Centralworld x Chula: Event Design Project 2018 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนการสอนการออกแบบในบริบทธุรกิจจริง โดยมีนิสิตชั้นปีที่2 รายวิชา Space-Time Related Design ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2560 เข้าร่วมกิจกรรมระหว่างเดือนมีนาคม-พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ทีมและรายชื่อผู้ชนะการประกวด ได้แก่

รางวัลที่ 1 ทีม Terrarium 

1. นายกฤตภาส ศาลาพรชัย

2. นายยมนา มหาบัณฑุ

3. นายญาโณทัย ตรีรัตน์โชติกุล

4. นายพุฒิพงศ์ โรจน์ศตพงศ์

รางวัลที่ 2 ทีม Up Side Down Garden

1. นางสาวจิตาภา ทวีหันต์

2. นางสาวชญานิศ แดงวิรุฬห์

3. นางสาววนิสตา เงินอยู่

รางวัลที่ 3 ทีม Picnique

1. นางสาวชนิกานต์ จรัล

2. นางสาวชัญญ์ชนพร นาทพัฒนพงศ์

3. นางสาววิสสุตา แก้ววิเชียร

4. นางสาวศิรดา ไทยสมบูรณ์

To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom