COLLABORATIONS

เมื่อวันที่ 19 - 21 กันยายน 2561 ภาควิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบขึ้นที่ภาควิชาฯ โดยมีผู้เข้าร่วมคือนิสิตชั้นปีที่ 2 ของภาควิชาฯ จำนวน 29 คน และนักศึกษาชั้นปีที่ 2 จาก School of design, Temasek Polytechnic ประเทศสิงคโปร์ จำนวน 20 คน กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Weaving: Cross-cultural Experience ที่จัดขึ้นโดยภาควิชาการออกแบบอุตสาหกรรม จุฬาฯ

เนื่องจาก School of Design, Temasek Polytechnic สาธารณรัฐสิงคโปร์ มีความประสงค์ขอจัดกิจกรรมการศึกษาร่วมกับภาควิชาฯ โครงการนี้มีระยะเวลาต่อเนื่องโดยเริ่มจากกิจกรรมการปฏิบัติงานออกแบบร่วมกันของนิสิตนักศึกษาสองสถาบัน ที่ภาควิชาการออกแบบอุตสาหกรรม จุฬาฯ ระหว่างวันที่ 19 -21 กันยายน 2561 ซึ่งได้บรรจุเข้าเป็นโปรเจคออกแบบในวิชา 2502220 Form Related Design ของภาควิชาฯ และในการสรุปงาน จะจัดกิจกรรมสรุปโครงการพร้อมกับนำเสนอผลงานออกแบบของนิสิตนักศึกษาในโครงการ ที่ School of Design สาธารณรัฐสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 13 - 17มีนาคม 2562 ทั้งนี้ การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างวิสัยทัศน์การปฎิบัติงานออกแบบระดับนานาชาติ จากประสบการณ์ออกแบบโดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและเชื้อชาติ เปิดโอกาสให้นิสิตไทยมีประสบการณ์การทำงานออกแบบกับนักศึกษาต่างชาติ ส่งเสริมให้ผู้เรียนซึ่งเป็นนักออกแบบรุ่นเยาว์ ได้สัมผัสและตระหนักถึงภูมิปัญญาไทยและสามารถสร้างงานออกแบบร่วมสมัยได้ โดยโครงการนี้มีคณาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการคือ อ.ดร.วิริยา พึ่งทอง (หัวหน้า) อ. สุพิชญา ศุภพิพัฒน์ ผศ.ดร. อภิญญา บุญประกอบ และ อ. จิตรกานต์ บันเทิงไพบูลย์

To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom