top of page

COLLABORATIONS

เมื่อวันที่ 19 - 21 กันยายน 2561 ภาควิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบขึ้นที่ภาควิชาฯ โดยมีผู้เข้าร่วมคือนิสิตชั้นปีที่ 2 ของภาควิชาฯ จำนวน 29 คน และนักศึกษาชั้นปีที่ 2 จาก School of design, Temasek Polytechnic ประเทศสิงคโปร์ จำนวน 20 คน กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Weaving: Cross-cultural Experience ที่จัดขึ้นโดยภาควิชาการออกแบบอุตสาหกรรม จุฬาฯ

เนื่องจาก School of Design, Temasek Polytechnic สาธารณรัฐสิงคโปร์ มีความประสงค์ขอจัดกิจกรรมการศึกษาร่วมกับภาควิชาฯ โครงการนี้มีระยะเวลาต่อเนื่องโดยเริ่มจากกิจกรรมการปฏิบัติงานออกแบบร่วมกันของนิสิตนักศึกษาสองสถาบัน ที่ภาควิชาการออกแบบอุตสาหกรรม จุฬาฯ ระหว่างวันที่ 19 -21 กันยายน 2561 ซึ่งได้บรรจุเข้าเป็นโปรเจคออกแบบในวิชา 2502220 Form Related Design ของภาควิชาฯ และในการสรุปงาน จะจัดกิจกรรมสรุปโครงการพร้อมกับนำเสนอผลงานออกแบบของนิสิตนักศึกษาในโครงการ ที่ School of Design สาธารณรัฐสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 13 - 17มีนาคม 2562 ทั้งนี้ การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างวิสัยทัศน์การปฎิบัติงานออกแบบระดับนานาชาติ จากประสบการณ์ออกแบบโดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและเชื้อชาติ เปิดโอกาสให้นิสิตไทยมีประสบการณ์การทำงานออกแบบกับนักศึกษาต่างชาติ ส่งเสริมให้ผู้เรียนซึ่งเป็นนักออกแบบรุ่นเยาว์ ได้สัมผัสและตระหนักถึงภูมิปัญญาไทยและสามารถสร้างงานออกแบบร่วมสมัยได้ โดยโครงการนี้มีคณาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการคือ อ.ดร.วิริยา พึ่งทอง (หัวหน้า) อ. สุพิชญา ศุภพิพัฒน์ ผศ.ดร. อภิญญา บุญประกอบ และ อ. จิตรกานต์ บันเทิงไพบูลย์

bottom of page