top of page

COLLABORATIONS

ผลงานนิสิตจากโครงการคลังปัญญา

โครงการพลังปัญญานี้เป็นความร่วมมือระหว่าง 5 ภาคี ได้แก่ มูลนิธิมั่นพัฒนา กองทัพบก เอสซีจี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และหอการค้าไทย

มีทั้งหมดประมาณ 24 ผลิตภัณฑ์ ภายใต้การดูแลโดย ผศ.โสมภาณี ศรีสุวรรณ อาจารย์อาวุโส ภาควิชาการออกแบบอุตสาหกรรม

bottom of page