COLLABORATIONS

เมื่อวันที่ 24 - 25 กันยายน 2562 ภาควิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบ Collaborative Design: A Case Study of Strategic Design Constructions and Transformative Thinking in Samutrapakarn Province โดยมีผู้เข้าร่วมคือนิสิตชั้นปีที่ 2 ของภาควิชาฯ จำนวน 34 คน และนักศึกษาชั้นปีที่ 2 จาก School of Design, Temasek Polytechnic สาธารณรัฐสิงคโปร์ จำนวน 17 คน

นิสิตและนักศึกษาจากทั้ง 2 สถาบันได้ลงพื้นที่ทำวิจัยในสถานที่ต่างๆในจังหวัดสมุทรปราการ ได้แก่ ป้อมผีเสื้อสมุทร ศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนบางปู กลุ่มจักรสานบางด้วน และชุมชนสวางคนิวาส เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการออกแบบด้วยหลักการ Collaborative Design ร่วมกัน โดยได้บรรจุเข้าเป็นโปรเจคออกแบบในวิชา Four-Dimensional Design ของภาควิชาฯ และในการสรุปผลงานออกแบบนั้นจะจัดกิจกรรมสรุปโครงการพร้อมกับนำเสนอผลงานออกแบบของนิสิตนักศึกษาในโครงการ ที่ School of Design สาธารณรัฐสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 13 - 16 มีนาคม 2563

 

ทั้งนี้ การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการนี้ได้จัดขึ้นเป็นปีที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างวิสัยทัศน์การปฎิบัติงานออกแบบระดับนานาชาติ จากประสบการณ์ออกแบบโดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและเชื้อชาติ เปิดโอกาสให้นิสิตไทยมีประสบการณ์การทำงานออกแบบกับนักศึกษาต่างชาติ ส่งเสริมให้ผู้เรียนซึ่งเป็นนักออกแบบรุ่นเยาว์ ได้สัมผัสและตระหนักถึงภูมิปัญญาไทยและสามารถสร้างงานออกแบบร่วมสมัยได้ โดยโครงการนี้มีคณาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการคือ อ.ดร.วิริยา พึ่งทอง (หัวหน้า) รศ.นัททนี เนียมทรัพย์ อ.ดร.กรรวิภา เมธานันทกูล และ อ.ณัชณิช ศิริสันธนะ จากภาควิชาฯ และ Prof. Adrian Wong จาก Temasek Polytechnic

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
1/2