COLLABORATIONS

เมื่อวันที่ 24 - 25 กันยายน 2562 ภาควิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบ Collaborative Design: A Case Study of Strategic Design Constructions and Transformative Thinking in Samutrapakarn Province โดยมีผู้เข้าร่วมคือนิสิตชั้นปีที่ 2 ของภาควิชาฯ จำนวน 34 คน และนักศึกษาชั้นปีที่ 2 จาก School of Design, Temasek Polytechnic สาธารณรัฐสิงคโปร์ จำนวน 17 คน

นิสิตและนักศึกษาจากทั้ง 2 สถาบันได้ลงพื้นที่ทำวิจัยในสถานที่ต่างๆในจังหวัดสมุทรปราการ ได้แก่ ป้อมผีเสื้อสมุทร ศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนบางปู กลุ่มจักรสานบางด้วน และชุมชนสวางคนิวาส เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการออกแบบด้วยหลักการ Collaborative Design ร่วมกัน โดยได้บรรจุเข้าเป็นโปรเจคออกแบบในวิชา Four-Dimensional Design ของภาควิชาฯ และในการสรุปผลงานออกแบบนั้นจะจัดกิจกรรมสรุปโครงการพร้อมกับนำเสนอผลงานออกแบบของนิสิตนักศึกษาในโครงการ ที่ School of Design สาธารณรัฐสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 13 - 16 มีนาคม 2563

 

ทั้งนี้ การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการนี้ได้จัดขึ้นเป็นปีที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างวิสัยทัศน์การปฎิบัติงานออกแบบระดับนานาชาติ จากประสบการณ์ออกแบบโดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและเชื้อชาติ เปิดโอกาสให้นิสิตไทยมีประสบการณ์การทำงานออกแบบกับนักศึกษาต่างชาติ ส่งเสริมให้ผู้เรียนซึ่งเป็นนักออกแบบรุ่นเยาว์ ได้สัมผัสและตระหนักถึงภูมิปัญญาไทยและสามารถสร้างงานออกแบบร่วมสมัยได้ โดยโครงการนี้มีคณาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการคือ อ.ดร.วิริยา พึ่งทอง (หัวหน้า) รศ.นัททนี เนียมทรัพย์ อ.ดร.กรรวิภา เมธานันทกูล และ อ.ณัชณิช ศิริสันธนะ จากภาควิชาฯ และ Prof. Adrian Wong จาก Temasek Polytechnic

1/2

© 2018 copyright by Department of Industrial Design, Faculty of Architecture, Chulalongkorn University

Phayathai Road, Patumwan Bangkok 10330 Thailand 

id.chulalongkorn@gmail.com

Tel: 0-2218-4499
Fax: 0-2218-4499