top of page

COLLABORATIONS

ทีม SATARANA และ Once Again Hostel ร่วมมือทางวิชาการกับหลักสูตรการออกแบบอุตสาหกรรมบัณฑิต จัดกิจกรรมประกวดการออกแบบโครงการ Social Innovation ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนการสอนการออกแบบในบริบทธุรกิจจริง โดยมีนิสิตชั้นปีที่ 3 รายวิชา Innovative Design ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2561 เข้าร่วมกิจกรรมระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม พ.ศ. 2562

ทีมและรายชื่อผู้ชนะการประกวด ได้แก่

รางวัล Innovative Service Design ทีม Sololololo 

1. นางสาวจณิสตา แสงอรุณ

2. นายปัณณทัต เนตรพระ

3. นางสาวปุณยวีร์ กังวานสายชล

4. นางสาวแพรวรุ่ง อรุณฤกษ์

รางวัล Innovative Product Design ทีม Rambo

1. นางสาวชนิกานต์ จรัล

2. นายยมนา มหาบัณฑุ

3. นางสาววรัณญา พ้นภัยภาล

4. นายวัชราวุฒิ สุทธิประภา

รางวัล Popular Vote ทีม กิน กิน นอน นอน

1. นางสาวกานต์ธิดา ป้อมสกุล

2. นางสาวณัฐภัสสร อรรครังสี

3. นางสาวสริตา มุทะธากุล​

4. นางสาวโสภาคย์ คงถวิล

bottom of page