top of page

ARCHIVED NEWS

กิจกรรมดูงานนอกสถานที่ ณ ศุลกสถาน วิชา Style and Temporary Space Design

September 09, 2019

กิจกรรมดูงานนอกสถานที่ ของรายวิชา Style and Temporary Space design นิสิตชั้นปีที่3 หลักสูตรการออกแบบอุตสาหกรรมบัณฑิต ปีการศึกษา2563 เข้าชมศุลกสถาน พร้อมฟังบรรยาย จากสถาปนิกจากบริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน) ผู้รับผิดชอบโครงการ เมื่อวันที่18 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมี รศ.นัททนี เนียมทรัพย์ และ อาจารย์ ดร. กรรวิภา เมธานันทกูล เป็นอาจารย์ประจำวิชา

นิสิต ID เข้าเยี่ยมชม บริษัท Index Creative Village

September 09, 2019

นิสิตภาควิชาการออกแบบอุตสาหกรรมบัณฑิต ชั้นปีที่ 3 เข้าเยี่ยมชมบริษัท Index Creative Village โดยมีคุณเกรียงกานต์ กาญจนะโภคิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม (CEO) กรุณาเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง "กระบวนการสื่อสารในการทำงานในองค์กรเชิงสร้างสรรค์ การสร้างคน สร้างงาน เเละการสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้สามารถคงอยู่อย่างยั่งยืน" และให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ‘หัวร้อน’ งานฉลองครบรอบ 30 ปี "Index Creative Village The Hottest Celebration” ในวันที่ 10 กันยายน 2562 

 

กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา Exhibition ปีการศึกษา 2562

Visit from UPH

August 13, 2019

​คณาจารย์หลักสูตรการออกแบบอุตสาหกรรมบัณฑิต ให้การต้อนรับคณาจารย์จาก School of Design (SOD) - Universitas Pelita Harapan (UPH) Karawaci, Tangerang, Indonesia นำโดย Prof. Devanny, Prof. Susi, Prof. Geoffrey and a part-time lecture Prof. Nieko เข้าเยี่ยมชมภาควิชาฯและขอเจรจาเรื่องความร่วมมือทางวิชาการ ในวันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 - 12.00 น.

ประกาศรับสมัคร

July 14, 2019

Visit from iF

July 04, 2019

Mr. Ralph Wiegmann, iF CEO, and Mr. Sean Lee, Managing Director of iF DESIGN ASIA visit Department of Industrial Design, Faculty of Architecture, Chulalongkorn University, to introduce iF and the iF DESIGN TALEN AWARD and discuss possible cooperation with ID Chulalongkorn. 

 

iF organizes the iF DESIGN AWARD and other design relevant events; their mission is to promote the importance of design, including topics on social impact design, service design and trends in design. 

ID เยี่ยมชม Museum of Counterfeit Goods

November 19, 2018

วันที่ 20 พฤศจิกายน ผศ.โสมภาณี ศรีสุวรรณ ผศ.ภูวไนย ทรรทรานนท์ และ อ.ภัทรกิติ์ โกลมกิติ ได้พานิสิตหลักสูตร ออ.บ. ชั้นปีที่ 4 เข้าเยี่ยมชม Museum of Counterfeit Goods ที่ Tilleke & Gibbins International Co., Ltd. ซึ่งเป็นสำนักงานกฏหมายเก่าแก่ของประเทศ และมีความเชี่ยวชาญด้านทรัพย์สินทางปัญญา ทั้งนี้ยังได้รับฟังการบรรยายจากคุณวิรามฤดี โมกขะเวส อีกด้วย

การบรรยายพิเศษ หัวข้อ UX/UI โดย Wongnai

November 08, 2018

คุณชูเสกข์ เพียรธารธรรม UX Lead จาก Wongnai บรรยายพิเศษเรื่อง UX/UI พร้อมกรณีศึกษา ในรายวิชา Seminar นิสิตชั้นปีที่ 4 หลักสูตรการออกแบบอุตสาหกรรม ในวันที่ 9 พ.ย. 2561 เวลา 13.00-15.00 น.

ผศ. พิม สุทธิคำ ได้รับเลือกในตำแหน่ง Council Member ของสมาคม The International Academy of Ceramics (IAC)

October 08, 2018

การเลือกตั้ง Council Member ในตำแหน่งตัวแทนภูมิภาคเอเชียอาคเนย์และอินเดีย ซึ่งผ่านการลงคะแนนในระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน ถึง 15 กรกฎาคม 2561 มีผู้ได้รับการเสนอชื่อสองคนคือ พิม สุทธิคำ และ มาดวี สุบรามาเนียน 

 

ผศ. พิม สุทธิคำ ชนะการเลือกตั้งด้วยคะแนนร้อยละ 62.4 จึงได้รับตำแหน่งตัวแทนภูมิภาคเอเชียอาคเนย์และอินเดีย และจะเข้ารับตำแหน่งดังกล่าวในงานประชุมสามัญของสมาคม ในเดือนกันยายน 2561 ที่กรุงไทเป 

 

นอกจากนี้ยังได้ร่วมแสดงผลงานเครื่องปั้นดินเผาในนิทรรศการชื่อ New Orientalia: Functionality, Spirituality, Diversity ซึ่งเป็นนิทรรศการหลักในงานประชุม โดยผลงานที่แสดงได้รับการคัดเลือกโดยคณะกรรมการจัดงาน

งานเกษียณอายุราชการ ครูสมศักดิ์ เครือสนิท

September 29, 2018

งานเกษียณอายุราชการ ครูสมศักดิ์ เครือสนิท

 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมอบเข็มทองคำกิตติคุณ และ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จัดงานเกษียณอายุราชการแด่ ครูสมศักดิ์ เครือสนิท ครูปฏิบัติการด้านเครื่องปั้นดินเผา  ในวาระเกษียณอายุราชการ  วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561

ครูสมศักดิ์ทำงานให้ภาควิชาฯมานาน 37 ปี และเป็นที่จดจำของชาวไอดีมาหลายยุคสมัย

โครงการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์และของที่ระลึก ID CHULA

July 25, 2018

โครงการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์และของที่ระลึก ID CHULA

ประกอบด้วย แผ่นพับประชาสัมพันธ์หลักสูตรการออกแบบอุตสาหกรรมบัณฑิต. กระเป๋าผ้า สมุดโน๊ต

 

ผศ. โสมภาณี ศรีสุวรรณ Art direction

ผศ. ดร. ปัณฑิตา ตันติวงศ์  Designer

อ. สุพิชญา ศุภพิพัฒน์ และ อ. จิตรกานต์ บรรเทิงไพบูลย์ Artwork

นายพิชญ์ ภูมิสวัสดิ์ ประสานงานการผลิต

ผลิตภัณฑ์เคลื่อนย้ายตัวผู้สูงอายุไทย โดย ผศ.ดร. ไปรมา อิศรเสนา ณ อยุธยา และ รศ. นวลน้อย บุญวงษ์ ร่วมกับ Flexiplan Design Co.,Ltd.

July 25, 2018

ผลิตภัณฑ์เคลื่อนย้ายตัวผู้สูงอายุไทย ภาควิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย ผศ.ดร. ไปรมา อิศรเสนา ณ อยุธยา และ รศ. นวลน้อย บุญวงษ์ ร่วมกับ Flexiplan Design Co.,Ltd. กำลังจะเริ่มผลิตเพื่อใช้ประโยชน์แก่การดูแลผู้สูงอายุ ผู้สนใจสามารถโทรศัพท์สั่งจอง ได้ที่ ภาควิชาการออกแบบอุตสาหกรรม

โทร. 02 218 4499

https://m.youtube.com/watch?v=_0wr2Z8-qko

หลักสูตรการออกแบบอุตสาหกรรมจัดกิจกรรมสัมมนาหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2561 ณ.โรงแรมปทุมวันพรินส์เซส

July 10, 2018

หลักสูตรการออกแบบอุตสาหกรรมจัดกิจกรรมสัมมนาหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2561 ณ.โรงแรมปทุมวันพรินส์เซส 

โครงการศึกษาความเป็นไปได้การเปิดหลักสูตรการออกแบบอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต

July 02, 2018

ภาควิชาการออกแบบอุตสาหกรรมเรียนเชิญกลุ่มผู้ประกอบการในวงการอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ และกลุ่มผู้ที่มีแนวโน้มสนใจศึกษาเพิ่มเติมด้านการออกแบบ. เข้าร่วมกิจกรรมFocus group เพื่อหาแนวทางการเปิดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาและหลักสูตรอื่นๆตามแนวคิด Life long learning ระหว่างวันที่ 3 และ 8 กรกฎาคม 2561 ณ. ภาควิชาการออกแบบอุตสาหกรรม

โครงการ From Industrial Design to Business

June 12, 2018

หลักสูตรการออกแบบอุตสาหกรรมบัณฑิต และ CU Innovation Hub ได้สร้างความร่วมมือในการสนับสนุนผลงานปริญญานิพนธ์ ของนิสิตชั้นปีที่ 4 เพื่อเป็นการต่อยอดทางธุรกิจ จึงริเริ่มโครงการ From Industrial Design to Business เพื่อให้นิสิตเข้าร่วมประกวดแผนธุรกิจและ/หรือสิ่งประดิษฐ์จำนวนทั้งหมด 12 โครงการ โดยได้รับการสนับสนุนเงินรางวัลจากธนาคารออมสิน เพื่อเป็นการกระตุ้นและสร้างขวัญกำลังใจให้กับนิสิตในการทำงานต่อไป

Dek-D TCAS Fair

May 04, 2018

ภาควิชาการออกแบบอุตสาหกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้มีโอกาสในการจัดแสดงผลงานนิสิตและประชาสัมพันธ์หลักสูตรของภาควิชาที่เปิดการเรียนการสอน โดยได้รับความอนุเคราะห์ด้านสถานที่จาก คุณ ปกรณ์ สันติสุนทรกุล ผู้ก่อตั้งและเว็บมาสเตอร์แห่งเว็บไซต์เด็กดีดอทคอม อีกทั้งยังเป็นศิษย์เก่าของภาควิชาฯในหลักสูตรการออกแบบอุตสาหกรรมอีกด้วย โดยในวันงานมีตัวแทนนิสิตปี 1 และ ปี 4 ไปให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนการสอนของหลักสูตรแก่น้องๆและผู้ปกครองที่สนใจภายในงานด้วย

การบรรยายพิเศษจากประธานเจ้าหน้าที่ บริหารร่วม บริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จำกัด (มหาชน)

April 16, 2018

นิสิตหลักสูตรการออกแบบอุตสาหกรรมบัณฑิต ชั้นปีที่ 2 ได้มีโอกาสรับฟังคำบรรยายพิเศษจากคุณหมอก เกรียงกานต์ กาญจนะโภคิน ประธานเจ้าหน้าที่ บริหารร่วม บริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จำกัด (มหาชน) เรื่อง เกณฑ์และกรณีศึกษา event design ในรายวิชา Space-Time Related Design

นิสิต ID เข้าเยี่ยมชม บริษัท CJ/WORX

April 01, 2018

นิสิตหลักสูตรการออกแบบอุตสาหกรรมบัณฑิต ชั้นปีที่ 3 พร้อมคณาจารย์ประจำรายวิชา Innovative Design เข้ารับฟังคำบรรยายในหัวข้อ Innovation in Advertising ณ บริษัท CJ/WORX โดยมี คุณสหรัฐ สวัสดิ์อธิคม กรุณาเป็นวิทยากรและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมเชิงวิชาชีพแก่นิสิต

นิสิต ID เข้าเยี่ยมชม Nailert Park Heritage Home

March 15, 2018

นิสิตหลักสูตรการออกแบบอุตสาหกรรมบัณฑิต ชั้นปีที่3 เข้าเยี่ยมชม Nailert Park Heritage Home ฟังบรรยายและเยี่ยมชมการออกแบบธุรกิจใหม่ที่ต่อยอดจากตำนานของนายเลิศ พร้อมชมการจัดดอกไม้สำหรับงานevent design ออกเแบบโดย คุณจักรธร ประเสริฐยิ่ง ในวันที่ 16 มีนาคม 2018

 

กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา Style and Temporary Space design ภาคปลาย ปีการศึกษา2560

นิสิต ID เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัย RISC

March 14, 2018

นิสิตหลักสูตรการออกแบบอุตสาหกรรมบัณฑิต ชั้นปีที่3 และคณาจารย์ประจำรายวิชา Innovative Design เข้าเยี่ยมชม Research & Innovation for Sustainability Center (RISC) พร้อมรับฟังบรรยายเกี่ยวกับนวัตกรรมการออกแบบเพื่อคุณภาพชีวิต โดยมีวิทยากรและทีมงานของศูนย์ให้การต้อนรับ

นิสิต ID เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน บริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อิควิปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

March 14, 2018

นิสิตภาควิชาการออกแบบอุตสาหกรรม ชั้นปีที่ 2 เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ณ บริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อิควิปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) โดยเข้ารับฟังการบรรยายในหัวข้อ How to choose the right light และเข้าชม Lighting Lab ณ โชว์รูม ชั้น 16 อาคารมหานครยิปซั่ม (สำนักงานใหญ่) ในวันที่ 15 มีนาคม 2018 โดยกิจกรรมการศึกษาดูงานเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา Space and Time-Related Design

รศ.นัททนี เข้าร่วมเป็น Overseas External Examiners ณ School of Design, Temasek Polytechnic

March 04, 2018

รศ. นัททนี เนียมทรัพย์ รับเชิญจาก School of Design, Temasek Polytechnic เป็น Overseas External Examiners (OEEs) ของหลักสูตร Product and Industrial Design ประจำปี 2018 และร่วมเปิดงาน The Design Show ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Singapore Design Week 2018 ระหว่างวันที่ 5-9 มีนาคม 2018  ณ.ประเทศสิงคโปร์

Visit from Prof. Daichi Iwase, Associate Professor of Tokyo Zokei Univerity

February 15, 2018

Prof. Daichi Iwase, Associate Professor of Tokyo Zokei Univerity ,member of international exchange committee of my university would like to visit the Department of Industrial Design of Chulalongkorn University on 16th Feb. The purpose of visit is to search about design school situation in Asia. 

บริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จำกัด (มหาชน) เข้าจัดกิจกรรมเพื่อรับสมัครนิสิตนักศึกษาฝึกงาน

February 05, 2018

บริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ  วิลเลจ จำกัด (มหาชน)ขอเข้าจัดกิจกรรมเพื่อรับสมัครนิสิตนักศึกษาฝึกงาน ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2018 ณ. ห้องประชุม ภาควิชาการออกแบบอุตสาหกรรม

Please reload

bottom of page